Forum | Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

HTML ISO-8859-1 referencyjny


ISO-8859-1

ISO-8859-1 jest domyślnym znaków w HTML 4.01.

ISO (International Standards Organization) definiuje standardowe zestawy znaków dla różnych alfabetów / języków.

Poszczególne warianty ISO-8859 są wypisane na dole tej strony.


ISO-8859-1 i ASCII

Pierwsza część ISO-8859-1 (numery podmiot z 0-127) to oryginalna ASCII character-set. Zawiera numery, górne i małych angielskich liter i niektórych znaków specjalnych.

Dla bliższego spojrzenia, prosimy o zapoznania się z naszą Kompletna ASCII Reference .

Kody od 128 do 159 nie są w użyciu w ISO-8859-1, ale wielu przeglądarek wyświetla znaki z (Windows 1252) zestawu znaków ANSI zamiast niczego.

Dla bliższego spojrzenia, prosimy o zapoznania się z naszą Kompletna ANSI Reference .


ISO-8859-1 Symbole

Kolejna część ISO-8859-1 (kody od 160-191) zawiera często używane znaki specjalne.

Character Entity Number Entity Name Description
   non-breaking space
¡¡¡inverted exclamation mark
¢¢¢cent
£££pound
¤¤¤currency
¥¥¥yen
¦¦¦broken vertical bar
§§§section
¨¨¨spacing diaeresis
©©©copyright
ªªªfeminine ordinal indicator
«««angle quotation mark (left)
¬¬¬negation
­­­soft hyphen
®®®registered trademark
¯¯¯spacing macron
°°°degree
±±±plus-or-minus
²²²superscript 2
³³³superscript 3
´´´spacing acute
µµµmicro
¶¶paragraph
···middle dot
¸¸¸spacing cedilla
¹¹¹superscript 1
ºººmasculine ordinal indicator
»»»angle quotation mark (right)
¼¼¼fraction 1/4
½½½fraction 1/2
¾¾¾fraction 3/4
¿¿¿inverted question mark

ISO-8859-1 Postacie

Im większa część ISO-8859-1 (kody od 192-255, z wyjątkiem 215 i 247) zawiera znaki używane w krajach Europy Zachodniej.

Character Entity Number Entity Name Description
ÀÀÀcapital a, grave accent
ÁÁÁcapital a, acute accent
ÂÂÂcapital a, circumflex accent
ÃÃÃcapital a, tilde
ÄÄÄcapital a, umlaut mark
ÅÅÅcapital a, ring
ÆÆÆcapital ae
ÇÇÇcapital c, cedilla
ÈÈÈcapital e, grave accent
ÉÉÉcapital e, acute accent
ÊÊÊcapital e, circumflex accent
ËËËcapital e, umlaut mark
ÌÌÌcapital i, grave accent
ÍÍÍcapital i, acute accent
ÎÎÎcapital i, circumflex accent
ÏÏÏcapital i, umlaut mark
ÐÐÐcapital eth, Icelandic
ÑÑÑcapital n, tilde
ÒÒÒcapital o, grave accent
ÓÓÓcapital o, acute accent
ÔÔÔcapital o, circumflex accent
ÕÕÕcapital o, tilde
ÖÖÖcapital o, umlaut mark
×××multiplication
ØØØcapital o, slash
ÙÙÙcapital u, grave accent
ÚÚÚcapital u, acute accent
ÛÛÛcapital u, circumflex accent
ÜÜÜcapital u, umlaut mark
ÝÝÝcapital y, acute accent
ÞÞÞcapital THORN, Icelandic
ßßßsmall sharp s, German
àààsmall a, grave accent
ááásmall a, acute accent
âââsmall a, circumflex accent
ãããsmall a, tilde
äääsmall a, umlaut mark
åååsmall a, ring
æææsmall ae
çççsmall c, cedilla
èèèsmall e, grave accent
ééésmall e, acute accent
êêêsmall e, circumflex accent
ëëësmall e, umlaut mark
ìììsmall i, grave accent
ííísmall i, acute accent
îîîsmall i, circumflex accent
ïïïsmall i, umlaut mark
ðððsmall eth, Icelandic
ñññsmall n, tilde
òòòsmall o, grave accent
óóósmall o, acute accent
ôôôsmall o, circumflex accent
õõõsmall o, tilde
ööösmall o, umlaut mark
÷÷÷division
øøøsmall o, slash
ùùùsmall u, grave accent
úúúsmall u, acute accent
ûûûsmall u, circumflex accent
üüüsmall u, umlaut mark
ýýýsmall y, acute accent
þþþsmall thorn, Icelandic
ÿÿÿsmall y, umlaut mark

Warianty ISO-8859

Character set Description Covers
ISO-8859-1Latin alphabet part 1North America, Western Europe, Latin America, the Caribbean, Canada, Africa
ISO-8859-2Latin alphabet part 2Eastern Europe
ISO-8859-3Latin alphabet part 3SE Europe, Esperanto, miscellaneous others
ISO-8859-4Latin alphabet part 4Scandinavia/Baltics (and others not in ISO-8859-1)
ISO-8859-5Latin/Cyrillic part 5The languages that are using a Cyrillic alphabet such as Bulgarian, Belarusian, Russian and Macedonian
ISO-8859-6Latin/Arabic part 6The languages that are using the Arabic alphabet
ISO-8859-7Latin/Greek part 7The modern Greek language as well as mathematical symbols derived from the Greek
ISO-8859-8Latin/Hebrew part 8The languages that are using the Hebrew alphabet
ISO-8859-9Latin 5 part 9The Turkish language. Same as ISO-8859-1 except Turkish characters replace Icelandic ones
ISO-8859-10Latin 6 Lappish, Nordic, EskimoThe Nordic languages
ISO-8859-15Latin 9 (aka Latin 0)Similar to ISO-8859-1 but replaces some less common symbols with the euro sign and some other missing characters
ISO-2022-JPLatin/Japanese part 1The Japanese language
ISO-2022-JP-2Latin/Japanese part 2The Japanese language
ISO-2022-KRLatin/Korean part 1The Korean language