ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
×

HTML ชุดอักขระ

HTML ชุดอักขระ HTML ASCII HTML ANSI HTML ISO-8859 HTML สัญลักษณ์ HTML UTF-8

HTML UTF-8

Latin ขั้นพื้นฐาน Latin เสริม Latin ขยาย A Latin ขยาย B ปรับปรุงตัวอักษร ออกเสียงวรรณยุกต์ กรีกและชาวอียิปต์โบราณ Cyrillic ขั้นพื้นฐาน Cyrillic เสริม

HTML สัญลักษณ์

เครื่องหมายวรรคตอนทั่วไป Currency สัญลักษณ์ Letterlike สัญลักษณ์ ลูกศร ผู้ประกอบการทางคณิตศาสตร์ ภาพวาดกล่อง องค์ประกอบของบล็อก รูปทรงเรขาคณิต Misc สัญลักษณ์ Dingbats

HTML หน่วยงาน

HTML4 หน่วยงาน HTML5 หน่วยงาน A HTML5 หน่วยงาน B HTML5 หน่วยงาน C HTML5 หน่วยงาน D HTML5 หน่วยงาน E HTML5 หน่วยงาน F HTML5 หน่วยงาน G HTML5 หน่วยงาน H HTML5 หน่วยงาน I HTML5 หน่วยงาน J HTML5 หน่วยงาน K HTML5 หน่วยงาน L HTML5 หน่วยงาน M HTML5 หน่วยงาน N HTML5 หน่วยงาน O HTML5 หน่วยงาน P HTML5 หน่วยงาน Q HTML5 หน่วยงาน R HTML5 หน่วยงาน S HTML5 หน่วยงาน T HTML5 หน่วยงาน U HTML5 หน่วยงาน V HTML5 หน่วยงาน W HTML5 หน่วยงาน X HTML5 หน่วยงาน Y HTML5 หน่วยงาน Z

 

อ้างอิง HTM​​L ISO-8859-1


ISO-8859-1

ISO-8859-1 เป็นตัวละครเริ่มต้นใน HTML 4.01

ISO (The International Standards Organization) กำหนดชุดตัวอักษรมาตรฐานตัวอักษรที่แตกต่างกัน / ภาษา

สายพันธุ์ที่แตกต่างกันของ ISO-8859 มีการระบุไว้ที่ด้านล่างของหน้านี้


ISO-8859-1 และ ASCII

ส่วนแรกของ ISO-8859-1 (ตัวเลขนิติบุคคล 0-127) เป็น ASCII เดิมตัวตั้งIt contains numbers, upper and lowercase English letters, and some special characters. มันมีตัวเลขตัวอักษรภาษาอังกฤษบนและตัวพิมพ์เล็กและบางตัวอักษรพิเศษ

เพื่อให้ดูใกล้ชิดโปรดศึกษาของเรา อ้างอิง ASCII สมบูรณ์

รหัส 128-159 ไม่ได้ใช้งานใน ISO-8859-1 แต่เบราว์เซอร์จำนวนมากจะแสดงตัวอักษรจาก ANSI (Windows 1252) ชุดอักขระแทนการอะไร

เพื่อให้ดูใกล้ชิดโปรดศึกษาของเรา ANSI อ้างอิงที่สมบูรณ์


สัญลักษณ์มาตรฐาน ISO-8859-1

ส่วนถัดไปของมาตรฐาน ISO-8859-1 (รหัส 160-191) ที่ใช้กันทั่วไปมีตัวอักษรพิเศษ

Character Entity Number Entity Name Description
   non-breaking space
¡¡¡inverted exclamation mark
¢¢¢cent
£££pound
¤¤¤currency
¥¥¥yen
¦¦¦broken vertical bar
§§§section
¨¨¨spacing diaeresis
©©©copyright
ªªªfeminine ordinal indicator
«««angle quotation mark (left)
¬¬¬negation
­­­soft hyphen
®®®registered trademark
¯¯¯spacing macron
°°°degree
±±±plus-or-minus
²²²superscript 2
³³³superscript 3
´´´spacing acute
µµµmicro
¶¶paragraph
···middle dot
¸¸¸spacing cedilla
¹¹¹superscript 1
ºººmasculine ordinal indicator
»»»angle quotation mark (right)
¼¼¼fraction 1/4
½½½fraction 1/2
¾¾¾fraction 3/4
¿¿¿inverted question mark

ตัวอักษร ISO-8859-1

ส่วนที่สูงขึ้นของมาตรฐาน ISO-8859-1 (รหัส 192-255 ยกเว้น 215 และ 247) ประกอบด้วยอักขระที่ใช้ในประเทศยุโรปตะวันตก

Character Entity Number Entity Name Description
ÀÀÀcapital a, grave accent
ÁÁÁcapital a, acute accent
ÂÂÂcapital a, circumflex accent
ÃÃÃcapital a, tilde
ÄÄÄcapital a, umlaut mark
ÅÅÅcapital a, ring
ÆÆÆcapital ae
ÇÇÇcapital c, cedilla
ÈÈÈcapital e, grave accent
ÉÉÉcapital e, acute accent
ÊÊÊcapital e, circumflex accent
ËËËcapital e, umlaut mark
ÌÌÌcapital i, grave accent
ÍÍÍcapital i, acute accent
ÎÎÎcapital i, circumflex accent
ÏÏÏcapital i, umlaut mark
ÐÐÐcapital eth, Icelandic
ÑÑÑcapital n, tilde
ÒÒÒcapital o, grave accent
ÓÓÓcapital o, acute accent
ÔÔÔcapital o, circumflex accent
ÕÕÕcapital o, tilde
ÖÖÖcapital o, umlaut mark
×××multiplication
ØØØcapital o, slash
ÙÙÙcapital u, grave accent
ÚÚÚcapital u, acute accent
ÛÛÛcapital u, circumflex accent
ÜÜÜcapital u, umlaut mark
ÝÝÝcapital y, acute accent
ÞÞÞcapital THORN, Icelandic
ßßßsmall sharp s, German
àààsmall a, grave accent
ááásmall a, acute accent
âââsmall a, circumflex accent
ãããsmall a, tilde
äääsmall a, umlaut mark
åååsmall a, ring
æææsmall ae
çççsmall c, cedilla
èèèsmall e, grave accent
ééésmall e, acute accent
êêêsmall e, circumflex accent
ëëësmall e, umlaut mark
ìììsmall i, grave accent
ííísmall i, acute accent
îîîsmall i, circumflex accent
ïïïsmall i, umlaut mark
ðððsmall eth, Icelandic
ñññsmall n, tilde
òòòsmall o, grave accent
óóósmall o, acute accent
ôôôsmall o, circumflex accent
õõõsmall o, tilde
ööösmall o, umlaut mark
÷÷÷division
øøøsmall o, slash
ùùùsmall u, grave accent
úúúsmall u, acute accent
ûûûsmall u, circumflex accent
üüüsmall u, umlaut mark
ýýýsmall y, acute accent
þþþsmall thorn, Icelandic
ÿÿÿsmall y, umlaut mark

สายพันธุ์ของ ISO-8859

Character set Description Covers
ISO-8859-1Latin alphabet part 1North America, Western Europe, Latin America, the Caribbean, Canada, Africa
ISO-8859-2Latin alphabet part 2Eastern Europe
ISO-8859-3Latin alphabet part 3SE Europe, Esperanto, miscellaneous others
ISO-8859-4Latin alphabet part 4Scandinavia/Baltics (and others not in ISO-8859-1)
ISO-8859-5Latin/Cyrillic part 5The languages that are using a Cyrillic alphabet such as Bulgarian, Belarusian, Russian and Macedonian
ISO-8859-6Latin/Arabic part 6The languages that are using the Arabic alphabet
ISO-8859-7Latin/Greek part 7The modern Greek language as well as mathematical symbols derived from the Greek
ISO-8859-8Latin/Hebrew part 8The languages that are using the Hebrew alphabet
ISO-8859-9Latin 5 part 9The Turkish language. Same as ISO-8859-1 except Turkish characters replace Icelandic ones
ISO-8859-10Latin 6 Lappish, Nordic, EskimoThe Nordic languages
ISO-8859-15Latin 9 (aka Latin 0)Similar to ISO-8859-1 but replaces some less common symbols with the euro sign and some other missing characters
ISO-2022-JPLatin/Japanese part 1The Japanese language
ISO-2022-JP-2Latin/Japanese part 2The Japanese language
ISO-2022-KRLatin/Korean part 1The Korean language