ฟอรั่ม | ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
×

PHP เกี่ยวกับการสอน

PHP บ้าน PHP แนะนำ PHP ติดตั้ง PHP วากยสัมพันธ์ PHP ตัวแปร PHP Echo / พิมพ์ PHP ชนิดข้อมูล PHP เงื่อนไข PHP ค่าคงที่ PHP ผู้ประกอบการ PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP ในขณะที่ลูป PHP สำหรับลูป PHP ฟังก์ชั่น PHP แถว PHP เรียงลำดับอาร์เรย์ PHP Superglobals

PHP การจัดการ

PHP ฟอร์ม การจัดการ PHP ฟอร์ม การตรวจสอบ PHP ฟอร์ม จำเป็นต้องใช้ PHP ฟอร์ม URL/E-mail PHP ฟอร์ม สมบูรณ์

PHP สูง

PHP อาร์เรย์หลายมิติ PHP วันและเวลา PHP ประกอบด้วย PHP ไฟล์ การจัดการ PHP ไฟล์ เปิด / อ่าน PHP ไฟล์ สร้าง / เขียน PHP ไฟล์ อัปโหลด PHP Cookies PHP Sessions PHP ฟิลเตอร์ PHP Filters สูง PHP ผิดพลาด การจัดการ PHP ข้อยกเว้น

MySQL Database

MySQL ฐานข้อมูล MySQL สัมพันธ์ MySQL Create DB MySQL Create ตาราง MySQL Insert Data MySQL รับ ID เข้าครั้งสุดท้าย MySQL ใส่หลาย MySQL Prepared MySQL Select Data MySQL Delete Data MySQL Update Data MySQL Limit Data

PHP - XML

PHP XML parsers PHP SimpleXML Parser PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX แนะนำ AJAX PHP AJAX ฐานข้อมูล AJAX XML AJAX ค้นหาสด AJAX RSS Reader AJAX โพลล์

PHP Examples

PHP ตัวอย่าง PHP ทดสอบ PHP ใบรับรอง

PHP การอ้างอิง

PHP แถว PHP ปฏิทิน PHP วันที่ PHP ไดเรกทอรี PHP ผิดพลาด PHP ระบบแฟ้ม PHP กรอง PHP FTP PHP HTTP PHP Libxml PHP จดหมาย PHP คณิตศาสตร์ PHP อื่น ๆ PHP MySQLi PHP SimpleXML PHP เชือก PHP XML PHP Zip PHP ช่วงเวลา

 

PHP 5 ฟังก์ชั่นสตริง


PHP ฟังก์ชั่น 5 String

ฟังก์ชั่น PHP สตริงเป็นส่วนหนึ่งของหลัก PHPNo installation is required to use these functions. การติดตั้งไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชั่นเหล่านี้


Function Description
addcslashes() Returns a string with backslashes in front of the specified characters
addslashes() Returns a string with backslashes in front of predefined characters
bin2hex() Converts a string of ASCII characters to hexadecimal values
chop() Removes whitespace or other characters from the right end of a string
chr() Returns a character from a specified ASCII value
chunk_split() Splits a string into a series of smaller parts
convert_cyr_string() Converts a string from one Cyrillic character-set to another
convert_uudecode() Decodes a uuencoded string
convert_uuencode() Encodes a string using the uuencode algorithm
count_chars() Returns information about characters used in a string
crc32() Calculates a 32-bit CRC for a string
crypt() One-way string hashing
echo() Outputs one or more strings
explode() Breaks a string into an array
fprintf() Writes a formatted string to a specified output stream
get_html_translation_table() Returns the translation table used by htmlspecialchars() and htmlentities()
hebrev() Converts Hebrew text to visual text
hebrevc() Converts Hebrew text to visual text and new lines (\n) into <br>
hex2bin() Converts a string of hexadecimal values to ASCII characters
html_entity_decode() Converts HTML entities to characters
htmlentities() Converts characters to HTML entities
htmlspecialchars_decode() Converts some predefined HTML entities to characters
htmlspecialchars() Converts some predefined characters to HTML entities
implode() Returns a string from the elements of an array
join() Alias of implode()
lcfirst() Converts the first character of a string to lowercase
levenshtein() Returns the Levenshtein distance between two strings
localeconv() Returns locale numeric and monetary formatting information
ltrim() Removes whitespace or other characters from the left side of a string
md5() Calculates the MD5 hash of a string
md5_file() Calculates the MD5 hash of a file
metaphone() Calculates the metaphone key of a string
money_format() Returns a string formatted as a currency string
nl_langinfo() Returns specific local information
nl2br() Inserts HTML line breaks in front of each newline in a string
number_format() Formats a number with grouped thousands
ord() Returns the ASCII value of the first character of a string
parse_str() Parses a query string into variables
print() Outputs one or more strings
printf() Outputs a formatted string
quoted_printable_decode() Converts a quoted-printable string to an 8-bit string
quoted_printable_encode() Converts an 8-bit string to a quoted printable string
quotemeta() Quotes meta characters
rtrim() Removes whitespace or other characters from the right side of a string
setlocale() Sets locale information
sha1() Calculates the SHA-1 hash of a string
sha1_file() Calculates the SHA-1 hash of a file
similar_text() Calculates the similarity between two strings
soundex() Calculates the soundex key of a string
sprintf() Writes a formatted string to a variable
sscanf() Parses input from a string according to a format
str_getcsv() Parses a CSV string into an array
str_ireplace() Replaces some characters in a string (case-insensitive)
str_pad() Pads a string to a new length
str_repeat() Repeats a string a specified number of times
str_replace() Replaces some characters in a string (case-sensitive)
str_rot13() Performs the ROT13 encoding on a string
str_shuffle() Randomly shuffles all characters in a string
str_split() Splits a string into an array
str_word_count() Count the number of words in a string
strcasecmp() Compares two strings (case-insensitive)
strchr() Finds the first occurrence of a string inside another string (alias of strstr())
strcmp() Compares two strings (case-sensitive)
strcoll() Compares two strings (locale based string comparison)
strcspn() Returns the number of characters found in a string before any part of some specified characters are found
strip_tags() Strips HTML and PHP tags from a string
stripcslashes() Unquotes a string quoted with addcslashes()
stripslashes() Unquotes a string quoted with addslashes()
stripos() Returns the position of the first occurrence of a string inside another string (case-insensitive)
stristr() Finds the first occurrence of a string inside another string (case-insensitive)
strlen() Returns the length of a string
strnatcasecmp() Compares two strings using a "natural order" algorithm (case-insensitive)
strnatcmp() Compares two strings using a "natural order" algorithm (case-sensitive)
strncasecmp() String comparison of the first n characters (case-insensitive)
strncmp() String comparison of the first n characters (case-sensitive)
strpbrk() Searches a string for any of a set of characters
strpos() Returns the position of the first occurrence of a string inside another string (case-sensitive)
strrchr() Finds the last occurrence of a string inside another string
strrev() Reverses a string
strripos() Finds the position of the last occurrence of a string inside another string (case-insensitive)
strrpos() Finds the position of the last occurrence of a string inside another string (case-sensitive)
strspn() Returns the number of characters found in a string that contains only characters from a specified charlist
strstr() Finds the first occurrence of a string inside another string (case-sensitive)
strtok() Splits a string into smaller strings
strtolower() Converts a string to lowercase letters
strtoupper() Converts a string to uppercase letters
strtr() Translates certain characters in a string
substr() Returns a part of a string
substr_compare() Compares two strings from a specified start position (binary safe and optionally case-sensitive)
substr_count() Counts the number of times a substring occurs in a string
substr_replace() Replaces a part of a string with another string
trim() Removes whitespace or other characters from both sides of a string
ucfirst() Converts the first character of a string to uppercase
ucwords() Converts the first character of each word in a string to uppercase
vfprintf() Writes a formatted string to a specified output stream
vprintf() Outputs a formatted string
vsprintf() Writes a formatted string to a variable
wordwrap() Wraps a string to a given number of characters